Traveling Kitchen

Welkom bij
Наше меню
Зробити замовлення

No Junk only Food

Op zoek naar een originele foodtruck?
Bij ons bent u op de juiste adres !
Met onze foodtrucks rijden wij heel België om ervoor te zorgen dat deze speciale dag helemaal naar uw wensen verloopt. 
Kies uw gewenste hapjes ,menu,desserts en drank en wij maken een vrijblijvende offerte voor U op. 
Traveling Kitchen is bijzonder bekend om de kwaliteit en de versheid van de producten.
U bent nog niet helemaal overtuigd en wenst eerst een degustatie?Deze is enkel op afspraak mogelijk . 
Prijs voor een degustatie-50€ incl drank voor 2 pers .(u bezorgd op voorhad uw 4 voorkeuren aan ons).

  • Bijzonderheden - Wie met voedselintolerantie te maken heeft, kan met onze lactosevrije en glutenvrije gerechten evenwel genieten.

ON THE ROAD TO CATER TO YOU!
U kan ons ook op beurzen en evenementen vinden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Prijzen zijn exclusief BTW

Deze Formules zijn gebonden aan voorwaarden. 

✓Er is een minimum consumptiebedrag van 450€

✓Frieten worden geserveerd met een keuze uit 4 sausen, Mayo, Ketchup , Tartaar & Andalouse.

✓Te voorzien door de klant: 2 stroompunten onbelast 230V op Max 25m afstand. 

✓Bijkomende vaste kost van 35€/uur werkingskosten,.

✓Voor de Formules à volonté wordt de duurtijd in samenspraak op voorhand afgesproken in functie van het aantal personen.

✓Wij voorzien bonnetjes/stempels zowel bij de formules per stuk als bij de formules a volante . In ruil voor een bonnetje krijgt men een gerecht.

✓Kinderen onder de 3 jaar eten gratis mee. Graag  bij een reservatie vermelden.

✓Ten laatste tien dagen voor het feest dient het aantal personen doorgegeven te worden. Op basis hiervan worden de inkopen gedaan en de prijs opgemaakt. Men kan altijd enkele consumpties bijvragen. Annuleren van consumpties gaat niet meer na het doorgeven van het juiste aantal. 

✓Er moet genoeg ruimte aanwezig zijn om onze foodtruck te kunnen manoevreren en te parkeren. De minimale afmetingen zijn 2,5m breed en 6m lengte en 3m hoogte. 

✓Verplaatsingskosten - variabel naar gelang de afstand. 

Er worden extra kosten aangerekend bij een laattijdige betaling/factuur.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met TRAVELING KITCHEN FOODTRUCK . met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, bruiloften en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten, tenten en materialen en dergelijke. TRAVELING KITCHEN kan niet gebonden worden door de handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde personen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Naast administratieve kosten (min 9 euro herinneringskosten en min 15 euro aanmaningskosten) resulteert de niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling op alle vervallen en onbetaalde bedragen.

1. Alle klachten dienen om geldig te zijn ons met een aangetekende brief te bereiken binnen de 5 dagen na factuurdatum.

2. Alle facturen zijn betaalbaar via overschrijving op onze rekening binnen de 14 dagen na verzending of afgifte facturen.

3. Bij niet betalen binnen de 14 dagen begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest te lopen van 10% per jaar.

4. Bij een wanbetaling binnen de 8 dagen na ontvangst van aangetekende brief geen betaling volgt eisen wij een bijkomende schade vergoeding van 12% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €100.00.

5. De koper aanvaardt expliciet dat een late levering geen aanleiding kan geven tot betaling van een schadevergoeding door de verkoper.

6. Alleen de rechtbank te ANTWERPEN zijn bevoegd bij betwisting.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. TRAVELING KITCHEN FOODTRUCK  ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder identificatienummer 0633.710.205, ook nader benoemd als TRAVELING KITCHEN , of, ‘wij’.
  2. Cliënt: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met TRAVELING KITCHEN .
  3. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen TRAVELING KITCHEN en cliënt.
  4. Activiteiten: al hetgeen wat tussen TRAVELING KITCHEN en cliënt wordt overeengekomen.
  5. Catering: hieronder vallen alle werkzaamheden van TRAVELING KITCHEN van de voorbereidingen tot en met het afgeleverde product danwel het moment van het bakken op locatie.
  6. Partijen: TRAVELING KITCHEN en cliënt

3. Betaling

Betalingen dienen contant afgerekend te worden bij aanvang van de activiteit aan TRAVELING KITCHEN mits anders overeengekomen. TRAVELING KITCHEN mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

4. Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hijschriftelijk aan TRAVELING KITCHEN blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt. 

5. Annulering

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij welke reden dan ook, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van TRAVELING KITCHEN in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. Zeven (7) dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag offerte/overeenkomst. Veertien (14) dagen tot zeven (7) dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van totaalbedrag offerte/overeenkomst. Meer dan veertien (14) dagen voor de dag(en) van uitvoering 30% van totaalbedrag offerte/overeenkomst vermeerderd met gemaakte kosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan TRAVELING KITCHEN te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door TRAVELING KITCHEN 

6. Opgegeven aantallen

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en TRAVELING KITCHEN is gebaseerd op de door

cliënt opgegeven aantallen personen. Na het doorgeven van het aantal personen is alleen een verhoging van de aantallen nog mogelijk, verminderingen zijn niet meer mogelijk.

7. Overmacht

In geval van overmacht heeft TRAVELING KITCHEN het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

– Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.

– Stakingen.

– Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.

– Brand of ongevallen.

– Transportbelemmeringen.

– Iedere storing in de geregelde productie.

8. Aansprakelijkheid

TRAVELING KITCHEN is niet aansprakelijk voor eventuele schade ter plekke, voor zover deze direct is toe te rekenen aan TRAVELING KITCHEN  De Cliënt is aansprakelijk voor alle schade in welke vorm dan ook die TRAVELING KITCHEN mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. De Cliënt dient voldoende ruimte voor ons te voorzien, indien door toedoen van de cliënt of door derden een van onze wagens of installaties beschadigd geraakt tijdens het uitvoeren van onze opdracht kan dit verhaald worden bij de cliënt.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, vallen onder het Belgisch recht. Geschillen tussen Cliënt en TRAVELING KITCHEN worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde Rechtbanken te ANTWERPEN

Про нас

Наші послуги

варіанти оплати

Twitter_Logo_Blue